Вътрешен одит и преглед на ръководството по Социална отговорност

Резюме на проведените вътрешен одит и преглед на ръководството по Социална отговорност 

На 16. И 17.06.2015 г. бе проведен втория вътрешен одит на внедрената система по социална 

отговорност съгласно стандарта SA8000.

По одитираните процеси се водят предвидените записи и се демонстрира оптимално 

функциониране на система по социална отговорност.

Не са констатирани несъответствия.

Кутиите за приемане на анонимни жалби, притеснения и др. информация от служителите са 

разпространени във всички звена на организацията. За периода от предходния преглед на 

ръководството няма постъпвали жалби или оплаквания от работниците.

Не са установени случаи на поведение на служителите, което е обидно, потискащо и тормозещо. 

Не се изискват медицински тестове за бременност или девственост при постъпване на работа.

Няма установени случаи на принудителен извънреден труд през 2014 г. - 2015 г. През периода от 

юни 2014 г. при всички случаи на извънреден труд ръководството е осигурило приемлива от 

работниците компенсация. За всички работници на територията на гр. София стриктно се 

извършват заплащания, а за работниците на територията на гр. Варна се изплаща пълен размер на 

заплатите, независимо от непълната заетост през работните дни на месеца.

Всички служители получават на време своите заплати, като се изплащат приложимите трудови и 

социално осигурителни задължения. 

Не са установени случаи на сключване на краткосрочни договори и наемането на надомни 

работници.

Не се констатира наличието на случаи на дискриминация.

Не са налагани дисциплинарни наказания под формата на парични глоби.

На 26.06.2015 г. бе проведен Преглед на ръководството с цел да се провери адекватността и 

ефективността на Система по социална отговорност в съответствие с SA8000. 

В заключение на прегледа, се констатира че поддържаната система по социална отговорност 

съответства на изискванията на стандарта SA8000. По всички принципи и клаузи се поддържат 

необходимите документи и записи.